Privātuma politika

SIA "EIROPLASTS" PRĪVĀTUMA POLITIKA

 

SIA “Eiroplasts” ievēro personas datu konfidencialitāti un vienmēr rīkojas saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo aktu un šīs Privātuma politikas nosacījumiem. Privātuma politikas mērķis ir informēt par to, kā SIA “Eiroplasts” izmanto personas datus, kāda informācija par Sabiedrības vietnes lietotājiem, tiešsaistes pieteikumiem tiek savākta un izvērtēta un pēc tā lietota, nodota trešām pusēm vai apstrādāta jebkurā citā veidā.

 

IEVADS

Datu pārzinis SIA “Eiroplasts”, reģistrācijas Nr. 40003398515, Juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119. Šī Privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) ir paredzēta personām, kuras iegādājas preces no SIA “Eiroplasts”,  apmeklē Sabiedrības telpas vai ir ieinteresētas iegūt darbu Sabiedrībā, strādā tajā vai apmeklē vietni: www.europlast.lv, uzņēmuma sociālos profilus vietnēs Linkedin u.c.

 

DEFINĪCIJAS

Personas dati ir jebkura informācija par fizisku personu, kura ir identificēta vai identificējama (datu subjekts); identificējama fiziska persona, kuras identitāti var tieši vai netieši noteikt, jo īpaši pēc identifikatora, piemēram, vārda, personas koda, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora, vai pēc vienas vai vairākām fiziskām, fizioloģiskajām pazīmēm: šīs fiziskās personas ģenētiskā, psiholoģiskā, ekonomiskā, kultūras vai sociālā Identitāte.

 

DATU SUBJEKTS

Persona, kura saņem pakalpojumus vai pērk preces SIA ”Eiroplasts” tirdzniecības telpās, vai sniedz pakalpojumus Sabiedrībai, vai apmeklē Sabiedrības telpas, vai interesējas par darba iespējām sabiedrībā, vai strādā šajā sabiedrībā vai ir cita uzņēmuma pārstāvis kas apmeklē SIA “Eiroplasts”, kā arī juridiska persona, vai persona, kas pārlūko uzņēmuma tīmekļa vietnes, vai uzņēmuma sociālos profilus.

 

PIEPRASĪJUMS

Datu subjekta lūgums nodrošināt savas tiesības.

 

REGULA

Tā sauktā GDPR regula, Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016. gada 27. aprīļa 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā regula par personas datu aizsardzību).

 

ATRUNA

Šī Privātuma politika nav SIA “Eiroplasts” līgums ar jums par jūsu datu apstrādi. Šī SIA “Eiroplasts” privātuma politika informē jūs par personas datu apstrādes pamatprincipiem, datu subjekta tiesību īstenošanu. Papildu informācija var tikt iekļauta pārdošanas un pakalpojumu līgumos un citos līgumos un dokumentos.

 

Izmantojot SIA “Eiroplasts” pakalpojumus, iegādājoties preces, apmeklējot uzņēmuma telpas vai teritoriju, slēdzot darba līgumu ar uzņēmumu,  iesniedzot datus, nosūtot CV, aizpildot jaunu klienta veidlapu vai pieprasījuma veidlapu un turpinot pārlūkot vietni, datu subjekts apliecina, ka ir iepazinies ar šo Privātuma politiku, saprot tās noteikumus. noteikumiem un tam piekrīt. Ja nepiekrītat ievērot šo Privātuma politiku, lūdzu, neizmantojiet Uzņēmuma Pakalpojumus un nepārlūkojiet tīmekļa vietnes www.europlast.lv vai sabiedrības sociālo tīklu profilus Linkedin u.c..

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

SIA "Eiroplasts" apstrādā personas datus saskaņā ar Latvijas republikas un Eiropas savienības tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi.

Apstrādājamo personas datu apjoms ir atkarīgs no sniegtajiem vai izmantotajiem pakalpojumiem, precēm un informācijas, ko persona sniedz, pasūtot un/vai izmantojot pakalpojumus, apmeklējot vai reģistrējoties tīmekļa vietnē, iesniedzot savus datus nodarbinātības nolūkos apmeklējot Sabiedrības telpas vai tās teritorijā.

Dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar likumīgas apstrādes kritēriju – pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai; ar personas piekrišanu; Apstrādājot personas datus, Sabiedrībai ir saistoši attiecīgie tiesību akti; kad personas datu apstrāde ir nepieciešama datu pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu dēļ.

SIA "Eiropolasts" nodrošina, lai personas dati tiktu apstrādāti precīzi, godprātīgi un likumīgi, tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tika vākti, saskaņā ar likumā skaidri un pārskatāmi noteiktajiem personas datu apstrādes principiem un prasībām.

 

PERSONAS DATU AVOTI.

Personas datus var iegūt no:

  • tieši no datu subjekta, kurš tos iesniedz, pasūtot vai pērkot preces, aizpildot pieprasījuma veidlapu interneta vietnē, nosūtot CV (CV) vai citādi sazinoties ar Sabiedrību;
  • no Sabiedrības personas datu apstrādātājiem vai citiem ārējiem avotiem.
  • datus var iegūt arī no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, uzņēmumu vietnēm
  •  dati var tikt ģenerēti, kad persona izmanto pakalpojumus, piemēram, zvanot pa tālruni, sūtot ziņu (SMS, Whatsapp, Telegramm u.c.), e-pastu, pasūtot pakalpojumus vai apmeklējot uzņēmuma interneta vietnes.

Personai nav jāsniedz nekādi personas dati, taču var gadīties, ka atsevišķus pakalpojumus, piemēram, preču pārdošana vai rēķinu izrakstīšana, nevar sniegt, ja personas dati netiek sniegti.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

SIA "Eiroplasts" apstrādā personas datus šādiem mērķiem: klientu attiecību atbalsts; klientu datu atjaunināšana; produktu pārdošana; preču nosūtīšana un piegāde pircējam; rēķinu izrakstīšana; līgumu administrēšana un izpilde; parādu piedziņa; vaicājumu apstrāde; darbinieku meklēšana; tiešais mārketings; Lojalitātes programmu un veicināšanas pasākumu organizēšana; īpašuma un personu aizsardzība; personu identifikācija; vietnes apmeklējumu statistika un analīze; juridisku prasību iesniegšana un to izpilde un aizstāvēšana.

Datu subjektu grupas – Pircēji; sadarbības partneri; darbinieki; personas, kas nonāk videonovērošanas kameru darbības jomā; amatu kandidāti kas ierodas uz darba intervijām uzņēmuma telpās vai attālināti.

Var tikt apstrādātas šādas galvenās personas datu kategorijas, bet ne tikai: – pilns vārds, amata nosaukums, personas kods, mobilā tālruņa numurs, CV uzrādītie dati, faksa numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma apmeklējums un citi informācija, kas nepieciešama preču un pakalpojumu pārdošanai, attiecību uzturēšanai, līgumu administrēšanai un rēķinu izrakstīšanai; IP adrese, vietnes pārlūkošanas vēsture un datums.

Videonovērošanas ieraksti tiek apstrādāti, lai aizsargātu Sabiedŗibas īpašumu un personas kas tajā atrodas.

Datu saņēmēji un saņēmēju grupas: valsts institūcijas un institūcijas, tiesībsargājošās iestādes; auditori, juridiskie un finanšu konsultanti; trešās puses reģistra pārvaldības programmatūra; parādu piedziņas uzņēmumi; uzņēmumi, kas sniedz fiziskās drošības pakalpojumus.

 

VIDEO NOVĒROŠANA UZŅĒMUMA ĪPAŠUMA UN PERSONU AIZSARDZĪBAI

Uzņēmumā tiek veikta videonovērošana tirdzniecības un ražošanas telpās, ražošanas teritorijā un īpaši ierādītās teritorijā uzņēmuma adresē: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119


Videonovērošana tiek veikta, lai aizsargātu Sabiedrības īpašumu un personas. Apkopotie dati: video ieraksti.

Videonovērošanu Uzņēmums organizē tā, lai platība (telpas, telpu daļas) nepārsniegtu nepieciešamo novērošanas platību. Videonovērošana netiek veikta telpās un/vai zonās, kas paredzētas personu privātai lietošanai, t.i., tualetēs, dušās, ģērbtuvēs u.c.

Kad video datu glabāšanas laiks beidzas, automātiski tiek pārrakstīti dati, tādējādi dzēšot vecākos datus.

Videonovērošanas ierakstus drīkst izmantot tikai noziedzīgu nodarījumu, administratīvo tiesību pārkāpumu gadījumā sabiedrības darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, trešajām personām kurām ir likumiskas tiesības saņemt šādus datus.

Videonovērošanas ierakstus var atļaut pārskatīt un, ja nepieciešams, pārsūtīt tiesībaizsardzības iestādēm pēc tiesībaizsardzības iestāžu rakstiska pieprasījuma. Ja, videonovērošanas ierakstus izskata nevis tiesībsargājošās iestādes, ierakstu priekšskatījumi jānotiek slēgtās uzņēmuma telpās. Datu subjektam ir tiesības piedalīties šādā izskatīšanā; uzņēmuma atbildīgais darbinieks; tiesībaizsardzības iestādes.

Ja ir pamats uzskatīt, ka videomateriālā ir fiksēts noziegums vai cita prettiesiska darbība, nepieciešamie attēla dati (epizodes) tiek pārsūtīti uz drošu datu nesēju un glabāti visu laiku, kamēr pastāv objektīva uzglabāšanas nepieciešamība.

Datu subjektam ir tiesības pārskatīt ar viņa datu apstrādi saistītos video, kuru glabāšanas termiņš nav beidzies. Pēc datu subjekta pieprasījuma var tikt sniegtas videoierakstu fotogrāfijas vai videoieraksti, kuros ir fiksēts konkrētais datu subjekts.

Saņemot datu subjekta lūgumu iesniegt video un atrodot videoklipā trešās personas, papildus datu subjektam ir jādepersonalizē (aizsedz) arī trešās personas videonovērošanas ieraksā un cita informācija, kas var pārkāpt trešo personu privātumu ar pieejamiem tehnskiem līdzekļiem vai jebkādiem citiem līdzekļiem, lai novērstu trešo personu identifikāciju.

Videonovērošanas ierakstus drīkst reproducēt tikai ar Uzņēmuma piekrišanu.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDE NODARBINĀTĪBAS MĒRĶIEM UZŅĒMUMĀ

Sabiedrības potenciālie darbinieki (kandidāti, darba meklētāji) sniedz Uzņēmumam šādus personas datus: CV, pilns vārds, kontaktinformācija. Potenciālie darbinieki tiek informēti par viņu personas datu apstrādi, datu glabāšanas noteikumiem pirmās mutiskās saziņas laikā vai pa e-pastu (ja potenciālais darbinieks sazinās ar Sabiedrību pa e-pastu). Turklāt potenciālie darbinieki var piekļūt informācijai par saviem personas datiem pēc to pieprasījuma.

Datu subjektu personas dati, kas iesniegti, piesakoties konkrētai vakancei Sabiedrībā, tiek apstrādāti, lai noteiktu kandidāta piemērotību konkrētajam amatam un lai noslēgtu darba līgumu ar potenciālo darbinieku.

Ja datu subjekts piesakās uz konkrētu vakanci, bet darba piedāvājums viņam nav iesniegts vai datu subjekts nav norādījis, ka pretendē uz konkrētu vakanci, Sabiedrība pēc datu subjekta piekrišanas saņemšanas saglabā Sabiedrības turpmākās darbinieku atlases kandidātu datubāzē esošos personas datus uz laiku, kas nepārsniedz 1 (vienu) gadu. Datu glabāšanas laikā Sabiedrība var izskatīt datu subjekta kandidatūru un piedāvāt viņam darbu Sabiedrībā.

Ja datu subjekts nepiekrīt savu personas datu glabāšanai un apstrādei Sabiedrības kandidātu datubāzē turpmākai darbinieku atlasei, pēc atlases pabeigšanas konkrētai Sabiedrības vakancei datu subjekta dati tiks iznīcināti. .

Lai atsauktu piekrišanu personas datu apstrādei šajā Privātuma politikas sadaļā norādītajam mērķim, datu subjekts jebkurā laikā var skaidri un nepārprotami izteikt savu gribu rakstiski Sabiedrības darbiniekam sazinoties ar Sabiedrību pa e-pastu cv@europlast.lv

 

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

Personas dati tiek apstrādāti ne ilgāk, kā nepieciešams datu apstrādes nolūkos vai ne ilgāk, kā to nosaka datu subjekti un/vai paredz tiesību akti.

Parasti dati tiek apstrādāti 10 gadus no līguma termiņa beigām vai attiecību ar klientu beigām. Dati par darbiniekiem tiek glabāti Arhīvu likumā paredzēto laiku.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti 14 dienas, izņemot privātuma politikā minētos gadījumus, ja to pieprasa tiesībsargājošās iestādes.

 

DATU APSTRĀDĀTĀJI

Datus var pārvaldīt apstrādātāji, kas sniedz Uzņēmumam grāmatvedības, vietņu uzturēšanas, datu centru un/vai serveru nomas, IT apkopes, ārējā audita, drošības un citus pakalpojumus. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams Līgumā noteikto saistību pareizai izpildei. Uzņēmums, izmantojot datu apstrādātājus, cenšas nodrošināt, lai apstrādātāji īstenotu atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus un saglabātu personas datu konfidencialitāti.

 

TIESĪBAS SAŅEMT INFORMĀCIJU, ATSAUKT PIEKRIŠANU UN DZĒST PERSONAS DATUS

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no Sabiedrības rakstisku informāciju par to, kādus datu subjekta personas datus Sabiedrība uzglabā. Turklāt saistībā ar datu subjekta personas datu lietošanu datu subjektam ir tiesības labot vai dzēst datus un aizliegt vai ierobežot to apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Šādus pieprasījumus un jebkurus citus jautājumus, lūdzu, adresējiet Sabiedrībai: SIA "Eroplasts" Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119, e-pasts: europlast@europlast.lv . Sabiedrībai pēc datu subjekta pieprasījuma saņemšanas jāsniedz atbilde 30 kalendāro dienu laikā no datu subjekta pieprasījuma saņemšanas.

 

SĪKDATŅU LIETOŠANA

SIA EUROPLAST ir šīs tīmekļa vietnes Pārzinis. Tīmekļa vietnē https://europlast.lv/ tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

KAS IR SĪKDATNES?

Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē mājas lapas vietnes apmeklēšanās laikā un ko mājas lapas vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.allaboutcookies.org/

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

Google Analytics sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Google Adwords sīkdatnes

Šī vietne izmanto Google AdWords atkārtota mārketinga pakalpojumu, kas izvietos reklāmu trešo personu vietnēs (ieskaitot Google) mūsu iepriekšējiem apmeklētājiem.

KĀ ATTEIKTIES NO SĪKDATŅU SAŅEMŠANAS?

Lielākajai daļai pārlūkprogrammu var norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē.