Privaatsuspoliitika

SIA "EIROPLASTS" PRIVAATSUSPOLIITIKA

SIA "Eiroplasts" austab isikuandmete konfidentsiaalsust ning tegutseb alati kooskõlas andmekaitse õigusaktidega ja käesoleva Privaatsuspoliitikaga. Privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada, kuidas SIA "Eiroplasts" kasutab isikuandmeid, milliseid andmeid veebisaidi kasutajate, veebirakenduste kohta kogutakse ja hinnatakse ning kuidas neid kasutatakse, jagatakse kolmandate osapooltega või töödeldakse muidu.

 

SISSEJUHATUS

Andmetöötleja: SIA "Eiroplasts", registreerimisnumber 40003398515, juriidiline aadress: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119. Käesolev Privaatsuspoliitika on mõeldud isikutele, kes ostavad kaupu SIA "Eiroplasts"ilt, külastavad ettevõtte ruume, on huvitatud töötamisest ettevõttes, töötavad ettevõttes või külastavad veebisaiti: www.europlast.lv, ettevõtte sotsiaalsed profiilid platvormidel nagu LinkedIn jne.

 

MÕISTETE SELGITUSED

Isikuandmed viitavad igasugusele teabele füüsilise isiku kohta, kes on tuvastatud või tuvastatav (andmesubjekt); tuvastatav füüsiline isik, kelle identiteeti saab otse või kaudselt kindlaks määrata, eriti identifikaatori abil, nagu nimi, isikukood, asukohaandmed, internetiidentifikaator või üks või mitu füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteedifaktorit.

 

ANDMESUBJEKT

Isik, kes saab teenuseid või ostab kaupu SIA "Eiroplasts"ilt kaubandusruumides, pakub teenuseid ettevõttele, külastab ettevõtte ruume, on huvitatud töövõimalustest ettevõttes, töötab ettevõttes või on teise ettevõtte esindaja, kes külastab SIA "Eiroplasts"i, samuti juriidiline isik või üksikisik, kes sirvib ettevõtte veebisaiti või sotsiaalseid profiile.

 

NÕUDE ESITAMINE

Nõue andmesubjektilt nende õiguste tagamiseks.

 

MÄÄRUS

Niinimetatud GDPR-määrus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 isikuandmete kaitse kohta ja selliste andmete vaba liikumine ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine (üldandmekaitsemäärus).

 

LOOBUMINE

Käesolev Privaatsuspoliitika ei ole leping teie ja SIA "Eiroplasts" vahel teie andmete töötlemise kohta. Käesolev SIA "Eiroplasts"i privaatsuspoliitika teavitab teid isikuandmete töötlemise põhialuste kohta ja andmesubjekti õiguste kasutamisest. Lisateavet võib sisalduda müügi- ja teenuslepingutes ning teistes kokkulepetes ja dokumentides.

Kasutades SIA "Eiroplasts"i teenuseid, ostes kaupu, külastades ettevõtte ruume või territooriumi, sõlmides töölepingu ettevõttega, esitades andmeid, saates CV, täites uue kliendi vormi või taotlusvormi ning jätkates veebisaidi sirvimist, kinnitab andmesubjekt, et ta on lugenud ja mõistnud käesolevat Privaatsuspoliitikat ning nõustub selle tingimustega. Kui te ei nõustu käesoleva Privaatsuspoliitikaga nõustumisega, ärge palun kasutage ettevõtte teenuseid ja ärge sirvige veebisaiti www.europlast.lv ega ettevõtte sotsiaalvõrgu profiile LinkedInis jne.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIPRINTSIIBID

SIA "Eiroplasts" töötleb isikuandmeid vastavalt Läti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustele, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist.

Töödeldavate isikuandmete maht sõltub teenustest, kaupadest ja teabest, mida isik pakub või kasutab teenuste tellimisel ja/või kasutamisel, veebisaidil registreerumisel, andmete esitamisel töötamise eesmärgil või ettevõtte ruumides või territooriumil külastamisel.

Andmeid töödeldakse ainult vastavalt õiguspärastele töötlemiskriteeriumidele – teenuste osutamiseks; isiku nõusolekul; isikuandmete töötlemisel on ettevõttele siduvad asjakohased seadused; kui isikuandmete töötlemine on vajalik andmehalduse või kolmandate isikute õigustatud huvide huvides.

SIA "Eiropolasts" tagab, et isikuandmeid töödeldakse täpselt, õiglaselt ja seaduslikult, ainult selleks otstarbeks, milleks need koguti, vastavalt selgesõnaliselt ja läbipaistvalt seaduses määratletud andmetöötluse põhimõtetele ja nõuetele.

 

ISIKUANDMETE ALLIKAD

Isikuandmed võib saada:

Otseselt andmesubjektilt, kes esitab need, tellides või ostes kaupu, täites veebisaidil taotlusvormi, saates CV või muul viisil ettevõttega kontakteerudes; ettevõtte andmetöötlejatelt või muudest välistest allikatest. Andmeid võib saada ka avalikest allikatest, nagu ettevõtte veebisaidid. Andmeid võib tekitada, kui isik kasutab teenuseid, näiteks helistamist telefoni teel, sõnumite saatmist (SMS, Whatsapp, Telegram jne), e-kirju, teenuste tellimist või ettevõtte veebisaidi külastamist.

Isikud ei ole kohustatud esitama isikuandmeid, kuid teatud teenuseid, nagu kaupade müük või arvete väljastamine, ei pruugita osutada, kui isikuandmeid ei esitata.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

SIA "Eiroplasts" töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: klienditugi; kliendiandmete uuendamine; toodete müük; kaupade saatmine ja kohaletoimetamine ostjale; arveldamine; lepingute haldamine ja täitmine; võlgade sissenõudmine; päringute töötlemine; töötajate värbamine; otseturundus; lojaalsusprogrammide ja reklaamisündmuste korraldamine; vara ja isikute kaitse; isikute tuvastamine; veebisaidi külastuste statistika ja analüüs; õiguslike nõuete ja kaitsmiste esitamine ja täitmine.

Andmesubjektide rühmad – ostjad; äripartnerid; töötajad; isikud videoseirekaamerate ulatuses; töökandidaadid, kes tulevad tööintervjuudele ettevõtte ruumidesse või kaugelt.

Allpool loetletud peamisi isikuandmete kategooriaid võidakse töödelda, kuid mitte ainult: täisnimi, ametinimetus, isikukood, mobiilinumbri, CV-s märgitud andmed, faksinumber, e-posti aadress, ettevõtte külastamine ja muud vajalikud andmed kaupade ja teenuste müügiks, suhete hoidmiseks, lepingute haldamiseks ja arveldamiseks; IP-aadress, veebisaidi sirvimisajalugu ja kuupäev.

Videoseire salvestisi töödeldakse ettevõtte vara ja isikute kaitsmiseks.

Andmete saajad ja andmesaajate rühmad: riigiasutused ja -organid, õiguskaitseorganid; audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid; kolmandate osapoolte registrihaldustarkvara; võlgade sissenõudmise ettevõtted; füüsilise turvalisuse teenuseid pakkuvad ettevõtted.

 

VIDEOSEIRE ETTEVÕTTE VARA JA ISIKUTE KAITSMISEKS

Videoseiret viiakse läbi ettevõtte kaubandus- ja tootmisruumides, tootmispiirkondades ning konkreetsetes määratud kohtades ettevõtte aadressil: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119.

Videoseiret viiakse läbi ettevõtte vara ja isikute kaitseks. Kogutud andmed: videosalvestised.

Ettevõte korraldab videoseire nii, et piirkond (ruumid, ruumi osad) ei ületaks vajalikku vaatlusalust. Videoseiret ei teostata ruumides ja/või piirkondades, mis on mõeldud erakasutuseks, st tualettruumid, duširuumid, riietusruumid jne.

Kui videote andmete säilitamise periood on lõppenud, kirjutatakse andmed automaatselt üle, kustutades seega vanemad andmed.

Videoseire salvestisi võib kasutada ainult kriminaalsete rikkumiste või haldusrikkumiste korral ettevõtte töötajate, teenusepakkujate või kolmandate isikute poolt, kellel on õigus saada selliseid andmeid.

Videoseire salvestisi võib ülevaatamiseks edastada ja vajadusel edastada õiguskaitseasutustele kirjaliku taotluse alusel õiguskaitseasutustelt. Kui videoseire salvestisi ei vaadata läbi õiguskaitseasutuste poolt, peavad eelvaated toimuma suletud ettevõtte ruumides. Andmesubjektidel on õigus sellistesse ülevaatustesse osaleda; ettevõtte vastutav töötaja; õiguskaitseasutused.

Kui on olemas õiguslik kohustus, võidakse videoseire salvestisi edastada õiguskaitseasutustele ilma andmesubjekti nõusolekuta.

Ettevõte töötleb videoseire andmeid kooskõlas GDPR ja teiste kohaldatavate seadustega.

Ettevõtte videoseire põhineb ettevõtte õigustatud huvidel andmete töötlejana ja on tasakaalus andmesubjektide huvide ja õigustega, võttes arvesse andmete töötlemise iseloomu ja mõju andmesubjektidele.

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

SIA "Eiroplasts" säilitab isikuandmeid mitte kauem, kui on vajalik nende kogumise ja töötlemise eesmärkideks.

Isikuandmete säilitamise periood võib põhineda õigusaktide nõuetel (nt raamatupidamisseadus, äriseadustik, tarbijakaitse seadus jne), lepingutel andmesubjektiga või niikaua, kui see on vajalik SIA "Eiroplasts"i või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitseks.

Ettevõte määrab isikuandmete säilitamise perioodi, võttes arvesse andmete töötlemise eesmärki, isikuandmete olemust ja SIA "Eiroplasts"i õigustatud huve.

 

ISIKUANDMETE TURVALISUS

SIA "Eiroplasts" võtab vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Isikuandmeid säilitatakse kaitstud infosüsteemides. Isikuandmetele juurdepääs on tagatud ainult neile SIA "Eiroplasts"i töötajatele, kes vajavad seda oma kohustuste täitmiseks.

Ettevõte tagab ka isikuandmete kaitse andmete edastamisel kolmandatele isikutele, sõlmides andmetöötluslepingud.

 

KÜPSISED JA GOOGLE ANALÜÜTIKA

SIA "Eiroplasts" kasutab oma veebisaidil küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse kasutajakogemuse parandamiseks ja standardsete internetilogide teabe kogumiseks.

Google Analytics:

Kasutame Google Analyticsit, veebianalüütika teenust, mida pakub Google Inc. ("Google"). Google Analytics kasutab küpsiseid selleks, et analüüsida, kuidas kasutajad meie veebisaidiga suhtlevad. Küpsise poolt genereeritud teave teie veebisaidi kasutamise kohta (sh teie IP-aadress) edastatakse ja salvestatakse Google'i serveritesse USA-s.

Kasutame seda teavet teie veebisaidi kasutamise hindamiseks, aruannete koostamiseks veebisaidi tegevuse kohta veebisaidi operaatoritele ja muude teenuste pakkumiseks, mis on seotud veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega. Google võib selle teabe edastada kolmandatele isikutele, kui seadus seda nõuab, või kui sellised kolmandad isikud töötlevad teavet Google'i nimel. Google ei seosta teie IP-aadressi ühegi muu Google'i poolt hoitava andmega.

Küpsiste tüübid:

Sessiooniküpsised: need on ajutised küpsised, mis kustutatakse, kui sulgete oma brauseri.

Püsivad küpsised: need küpsised jäävad teie seadmesse määratud ajaks, võimaldades meil teid ära tunda mitme külastuse jooksul.

Google Analyticsi loobumine:

Saate loobuda Google Analyticsist, installides Google Analyticsi loobumise brauserilisa. See lisa juhendab Google Analyticsi JavaScript-i mitte edastama teavet Google Analyticsile.

Lisateabe saamiseks Google Analyticsi küpsiste kohta külastage Google'i Privaatsus- ja tingimuste veebilehte.

Meie veebisaiti kasutades nõustute andmete töötlemisega Google Analyticsi poolt ülalnimetatud viisil ja eesmärkidel.

Viited teistele veebisaitidele

SIA "Eiroplasts"i veebisait võib sisaldada viiteid teistele veebisaitidele. Ettevõte ei vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide sisu, privaatsuspoliitika ega turvapoliitika eest. Kasutajad peaksid enne isikliku teabe esitamist uurima nende kolmandate osapoolte veebisaitide privaatsuspoliitikat.

 

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektidel on järgmised õigused:

Õigus isikuandmetele juurde pääseda: andmesubjektidel on õigus saada ettevõttelt kinnitust selle kohta, kas nende isikuandmeid töödeldakse, ning vajadusel juurdepääs oma isikuandmetele ja teabele töötlemise kohta.

Õigus parandamisele: andmesubjektidel on õigus nõuda ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist.

Kustutamisõigus (unustamisõigus): andmesubjektidel on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui andmed pole enam nende kogumiseks ette nähtud eesmärkidel vajalikud või kui andmesubjekt võtab oma nõusoleku tagasi ning muud õiguslikud alused töötlemiseks puuduvad.

Töötlemise piiramise õigus: andmesubjektidel on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist.

Õigus andmete ülekandmisele: andmesubjektidel on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas formaadis ning edastada need teisele andmete kontrollerile.

Õigus esitada kaebus: kui andmesubjekt leiab, et tema õigusi on rikutud, on tal õigus esitada kaebus järelevalveasutusele või kohtule.

Õigus andmetöötlusele vastu vaielda: andmesubjektidel on õigus igal ajal ja igal põhjusel esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õigustatud huvilisel.

Õigus nõusolek tagasi võtta: kui andmesubjekt on andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, on tal õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Õigused määratakse kindlaks vastavalt GDPR-le ja muudele kohalduvatele õigusaktidele.

 

KUIDAS KASUTADA OMA ÕIGUSI

Andmesubjektid saavad oma õigusi kasutada, esitades taotluse kirjalikult aadressile: SIA "Eiroplasts", Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119 või e-posti aadressile: europlast@europlast.lv.

Andmesubjekt peab esitama taotluses oma nime, isikukoodi (või muu identifitseerimiseks vajaliku teabe), taotletavaid isikuandmeid ja õiguse, mille ta soovib kasutada.

Ettevõte vastab taotlusele hiljemalt kuu aja jooksul. Kui taotlusi on palju, võib vastamine võtta kauem aega, kuid mitte rohkem kui kaks kuud.

Andmesubjekt saab oma taotluse esitada, kui andmesubjekt on esitanud identifitseerimiseks vajalikud dokumendid ja tasunud vajadusel vastava tasu.

Käesolev Privaatsuspoliitika võib muutuda. Kõik muudatused avaldatakse ettevõtte veebisaidil.

 

KÄESOLEVA PRIVAATSUSPOLIITIKA KÜSIMUSED

Kõik käesoleva Privaatsuspoliitikaga seotud küsimused tuleb saata järgmisele e-posti aadressile: europlast@europlast.lv.