Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

SIA "Eiroplasts" respekterar konfidentialiteten av personuppgifter och agerar alltid i enlighet med dataskyddsförordningar och villkoren i denna integritetspolicy. Syftet med integritetspolicyn är att informera om hur SIA "Eiroplasts" använder personuppgifter, vilken information om webbplatsanvändare, onlineapplikationer som samlas in och utvärderas samt hur den används, delas med tredje parter eller på annat sätt behandlas.

 

INTRODUKTION

Dataskyddsansvarig: SIA "Eiroplasts," Registreringsnummer: 40003398515, Juridisk adress: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119. Denna integritetspolicy är avsedd för personer som köper varor från SIA "Eiroplasts", besöker företagets lokaler eller är intresserade av anställning hos företaget, arbetar för företaget, eller besöker webbplatsen: www.europlast.lv, företagets sociala profiler på plattformar som LinkedIn, etc.

 

DEFINITIONER

Personuppgifter avser all information om en fysisk person som identifierats eller kan identifieras (registrerad person); en identifierbar fysisk person vars identitet kan fastställas direkt eller indirekt, särskilt med hjälp av en identifierare som namn, personligt identitetsnummer, platsdata, internetidentifierare eller en eller flera fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitetsfaktorer.

 

REGISTRERAD PERSON

En person som erhåller tjänster eller köper varor från SIA "Eiroplasts" i kommersiella lokaler, tillhandahåller tjänster till företaget, besöker företagets lokaler, är intresserad av jobbmöjligheter hos företaget, arbetar för företaget, eller är representant för ett annat företag som besöker SIA "Eiroplasts", samt en juridisk person eller en individ som surfar på företagets webbplats eller sociala profiler.

 

BEGÄRAN

En begäran från den registrerade personen för att säkerställa deras rättigheter.

 

FÖRORDNING

Den så kallade GDPR-förordningen, Förordning (EU) 2016/679 från Europaparlamentet och rådet av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmänna dataskyddsförordningen).

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna integritetspolicy är inte ett avtal mellan dig och SIA "Eiroplasts" angående behandlingen av dina data. Denna integritetspolicy från SIA "Eiroplasts" informerar dig om de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter och utövandet av rättigheter för registrerade personer. Ytterligare information kan ingå i försäljnings- och serviceavtal samt andra avtal och dokument.

Genom att använda SIA "Eiroplasts" tjänster, köpa varor, besöka företagets lokaler eller område, ingå ett anställningsavtal med företaget, lämna in data, skicka in ett CV, fylla i ett formulär för nya kunder eller begärandeformulär och fortsätta att bläddra på webbplatsen, bekräftar den registrerade personen att de har läst och förstått denna integritetspolicy och samtycker till dess villkor. Om du inte samtycker till att följa denna integritetspolicy, använd inte företagets tjänster och bläddra inte på webbplatsen www.europlast.lv eller företagets sociala nätverksprofiler på Linkedin, etc.

 

PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

SIA "Eiroplasts" behandlar personuppgifter i enlighet med lagarna i Republiken Lettland och Europeiska unionen som reglerar behandlingen av personuppgifter.

Omfattningen av behandlade personuppgifter beror på de tjänster, varor och information som tillhandahålls eller används av individen vid beställning och/eller användning av tjänster, besök eller registrering på webbplatsen, inlämnande av data för anställningsändamål eller besök på företagets lokaler eller område.

Data behandlas endast enligt legitima behandlingskriterier – för tillhandahållande av tjänster; med samtycke från individen; när relevanta lagar är bindande för företaget vid behandling av personuppgifter; när behandling av personuppgifter är nödvändig för berättigade intressen för datamanagement eller tredje parter.

SIA "Eiroplasts" säkerställer att personuppgifter behandlas korrekt, rättvist och lagligt, endast för de ändamål för vilka de samlades in, i enlighet med principerna och kraven för datahantering som tydligt och transparent anges i lagen.

 

KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan erhållas från:

Direkt från den registrerade personen som lämnar in dem, beställer eller köper varor, fyller i ett begärandeformulär på webbplatsen, skickar in ett CV eller på annat sätt kontaktar företaget; Från företagets datatjänsteleverantörer eller andra externa källor. Data kan också erhållas från allmänt tillgängliga källor, såsom företagswebbplatser. Data kan genereras när en person använder tjänster, såsom samtal via telefon, sända meddelanden (SMS, Whatsapp, Telegram, etc.), e-post, beställning av tjänster eller besök på företagets webbplats.

Individer är inte skyldiga att tillhandahålla några personuppgifter, men vissa tjänster, såsom försäljning av varor eller utfärdande av fakturor, kan inte tillhandahållas om personuppgifter inte lämnas.

 

ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

SIA "Eiroplasts" behandlar personuppgifter för följande ändamål: kundsupport; uppdatering av kunddata; försäljning av produkter; sända och leverera varor till köparen; fakturering; kontrakthantering och utförande; inkasso; behandling av förfrågningar; rekrytering av anställda; direktmarknadsföring; organisering av lojalitetsprogram och kampanjevenemang; skydd av egendom och individer; identifiering av personer; webbplatsbesöksstatistik och analys; inlämnande och utförande av rättsliga anspråk och försvar.

Grupper av registrerade personer – Köpare; affärspartners; anställda; individer inom omfånget av videoövervakningskameror; jobbkandidater som kommer för jobbintervjuer på företagets lokaler eller på distans.

Följande huvudkategorier av personuppgifter kan behandlas, men är inte begränsade till: fullständigt namn, tjänstetitel, personligt identitetsnummer, mobiltelefonnummer, uppgifter som anges i CV, faxnummer, e-postadress, företagsbesök och annan information som är nödvändig för försäljning av varor och tjänster, relationsunderhåll, kontrakthantering och fakturering; IP-adress, webbplatsens webbhistorik och datum.

Videoövervakningsinspelningar behandlas för att skydda företagets egendom och individer.

Mottagare och mottagargrupper av data: statliga institutioner och myndigheter, rättsliga myndigheter; revisorer, juridiska och finansiella konsulter; tredjepartsregisterhanteringsprogramvara; inkassobolag; företag som tillhandahåller fysiska säkerhetstjänster.

 

VIDEOÖVERVAKNING FÖR SKYDD AV FÖRETAGSEGENDOM OCH INDIVIDER

Videoövervakning utförs i företagets kommersiella och produktionslokaler, produktionsområden och särskilt avsedda områden på företagets adress: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119.

Videoövervakning genomförs för att skydda företagets egendom och individer. Insamlad data: videoinspelningar.

Företaget organiserar videoövervakning på ett sätt så att området (rum, delar av rum) inte överstiger det nödvändiga observationsområdet. Videoövervakning utförs inte i rum och/eller områden avsedda för privat bruk, dvs. toaletter, duschar, omklädningsrum, etc.

När lagringsperioden för videodata löper ut, skrivs data automatiskt över, vilket raderar äldre data.

Videoövervakningsinspelningar får endast användas i fall av brott eller förseelser av administrativ karaktär av företagsanställda, tjänsteleverantörer eller tredje parter som har en laglig rätt att ta emot sådana data.

Videoövervakningsinspelningar kan granskas och vid behov överföras till rättsliga myndigheter på skriftlig begäran från rättsliga myndigheter. Om videoövervakningsinspelningar inte granskas av rättsliga myndigheter måste förhandsgranskning ske på stängda företagslokaler. Registrerade personer har rätt att delta i sådana granskningar; företagets ansvariga anställd; rättsliga myndigheter.

Om det finns en laglig skyldighet kan videoövervakningsinspelningar tillhandahållas till rättsliga myndigheter utan samtycke från den registrerade personen.

Företaget behandlar videoövervakningsdata i enlighet med GDPR:s krav och andra tillämpliga lagar.

Företagets videoövervakning är baserad på företagets berättigade intressen som dataskontrollant och balanseras med de registrerade personernas intressen och rättigheter, med beaktande av datahanteringens natur och dess inverkan på de registrerade personerna.

 

LAGRINGSPERIOD FÖR PERSONUPPGIFTER

SIA "Eiroplasts" lagrar personuppgifter under inte längre tid än nödvändigt för de ändamål för vilka data samlades in och behandlades.

Lagringstiden för personuppgifter kan baseras på kraven i reglerande författningar (t.ex. redovisningslagen, handelslagen, konsumentskyddslagen, etc.), avtal med den registrerade personen eller så länge det är nödvändigt för att skydda SIA "Eiroplasts" eller tredje parters berättigade intressen.

Företaget bestämmer lagringstiden för personuppgifter med beaktande av syftet med datahanteringen, personuppgifternas natur och SIA "Eiroplasts" legitima intressen.

 

SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER

SIA "Eiroplasts" vidtar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, ändring, avslöjande och annan olaglig behandling.

Personuppgifter lagras i skyddade informationssystem. Åtkomst till personuppgifter ges endast till de anställda på SIA "Eiroplasts" som behöver det för utförandet av sina uppgifter.

Företaget säkerställer även skyddet av personuppgifter vid överföring av data till tredje parter genom att ingå dataskyddsavtal.

 

KAKOR OCH GOOGLE ANALYTICS

SIA "Eiroplasts" använder kakor på sin webbplats. Kakor är små textfiler som lagras på din enhet för att förbättra användarupplevelsen och samla in standard internetlogginformation.

Google Analytics:

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder kakor för att analysera hur användare interagerar med vår webbplats. Informationen som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Vi använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje parter där det krävs enligt lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som Google har.

Typer av kakor:

Sessionskakor: Dessa är temporära kakor som raderas när du stänger din webbläsare.

Beständiga kakor: Dessa kakor förblir på din enhet under en inställd period och gör det möjligt för oss att känna igen dig vid flera besök.

Opting Out av Google Analytics:

Du kan avstå från Google Analytics genom att installera webbläsartillägget för att avstå från Google Analytics. Detta tillägg instruerar Google Analytics JavaScript att inte skicka information till Google Analytics.

För mer information om Google Analytics-kakor kan du besöka Googles sekretess- och användarvillkorssida.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av data av Google Analytics på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan.

 

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

SIA "Eiroplasts" webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Företaget är inte ansvarigt för innehållet, integritetspolicyerna eller säkerhetspraxiserna för tredjepartswebbplatser. Användare bör granska integritetspolicyerna för dessa tredjepartswebbplatser innan de lämnar ut någon personlig information.

 

RÄTTIGHETER FÖR REGISTRERADE PERSONER

Registrerade personer har följande rättigheter:

Rätten till tillgång till personuppgifter: registrerade personer har rätt att få bekräftelse från företaget om deras personuppgifter behandlas, och i så fall att få tillgång till sina personuppgifter och information om behandlingen.

Rätten till rättelse: registrerade personer har rätt att begära korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Rätten till radering (rätten att bli bortglömd): registrerade personer har rätt att begära radering av personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, eller om den registrerade personen återkallar sitt samtycke och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

Rätten till begränsning av behandling: registrerade personer har rätt att begära begränsning av behandlingen om de ifrågasätter uppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig, eller den registrerade personen invänder mot behandlingen.

Rätten till dataportabilitet: registrerade personer har rätt att få sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och att överföra uppgifterna till en annan dataskontrollant.

Rätten att invända: registrerade personer har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter baserad på dataskontrollantens berättigade intressen.

Rätten att återkalla samtycke: om behandlingen är baserad på den registrerade personens samtycke har den registrerade personen rätt att återkalla sitt samtycke när som helst.

För att utöva sina rättigheter måste registrerade personer skicka in en skriftlig begäran till SIA "Eiroplasts" med hjälp av kontaktinformationen som tillhandahålls i denna integritetspolicy. Företaget kommer att svara på begäran inom en månad, men denna period kan förlängas med två månader om det behövs. Företaget kommer att informera den registrerade personen om sådan förlängning och skälen till förseningen.

Om den registrerade personen anser att deras rättigheter har kränkts har de rätt att lämna in klagomål till Dataskyddsinspektionen (DSI) eller en annan tillsynsmyndighet.

 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

SIA "Eiroplasts" förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Företaget kommer att informera registrerade personer om eventuella väsentliga ändringar genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på sin webbplats eller genom andra lämpliga medel.

 

KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor, begäranden eller bekymmer angående behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad person, vänligen kontakta SIA "Eiroplasts" med följande kontaktinformation:

SIA "Eiroplasts" Juridisk adress: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119 Registreringsnummer: 40003398515 E-post: europlast@europlast.lv

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den [01.01.2024].

Med vänliga hälsningar, SIA "Eiroplasts"