Privatumo politika

SIA "EIROPLASTS" PRIVATUMO POLITIKA

SIA "Eiroplasts" gerbia asmeninių duomenų konfidencialumą ir visada veikia atitinkamai duomenų apsaugos teisės aktams ir šios Privatumo politikos sąlygoms. Privatumo politikos tikslas yra informuoti apie tai, kaip SIA "Eiroplasts" naudoja asmeninius duomenis, kokios informacijos apie svetainės naudotojus, internetinius paraiškas yra renkama ir vertinama, ir kaip ji naudojama, bendrinama su trečiosiomis šalimis ar kitaip tvarkoma.

 

ĮVADAS

Duomenų valdytojas: SIA "Eiroplasts", Registracijos Nr. 40003398515, Teisinis adresas: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119. Ši Privatumo politika skirta asmenims, kurie perką prekes iš SIA "Eiroplasts", lanko įmonės patalpas, arba domisi darbu įmonėje, dirba įmonėje, arba lanko svetainę: www.europlast.lv, įmonės socialinius profilius platformose kaip LinkedIn ir kt.

 

APIBRĖŽIMAI

Asmeniniai duomenys apima bet kokią informaciją apie fizinę asmenį, kuris yra nustatomas arba nustatomas (duomenų subjektas); nustatomas fizinis asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, ypač pagal identifikatorių, tokių kaip vardas, asmens kodas, vietos duomenys, interneto identifikatorius ar vienas ar keli fiziniai, fiziologiniai, genetiniai, psichologiniai, ekonominiai, kultūriniai ar socialiniai tapatybės faktoriai.

 

DUOMENŲ SUBJEKTAS

Asmuo, kuris gauna paslaugas arba perka prekes iš SIA "Eiroplasts" komercinėse patalpose, teikia paslaugas įmonėje, lanko įmonės patalpas, domisi darbo galimybėmis įmonėje, dirba įmonėje, arba yra kitos įmonės atstovas, lankantis SIA "Eiroplasts", taip pat juridinis asmuo ar asmeninis asmuo, naršantis įmonės svetainėje ar socialiniuose profiliuose.

 

UŽKLAUSIMAS

Duomenų subjekto užklausa užtikrinti jų teises.

 

REGULIAVIMAS

Taip vadinamas GDPR Reglamentas, Reglamentas (ES) 2016/679, Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d., Dėl fizinio asmens duomenų apsaugos tvarkymo ir tokių duomenų laisvo judėjimo bei Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (Bendroji duomenų apsaugos reglamentas).

 

ATSISAKYMAS

Ši Privatumo politika nėra sutartis tarp jūsų ir SIA "Eiroplasts" dėl jūsų duomenų tvarkymo. Ši SIA "Eiroplasts" privatumo politika informuoja jus apie pagrindinius asmeninių duomenų tvarkymo principus ir duomenų subjektų teisių naudojimą. Papildomą informaciją galima rasti pardavimo ir paslaugų sutartyse ir kituose susitarimuose bei dokumentuose.

Naudodamiesi SIA "Eiroplasts" paslaugomis, perkant prekes, lankantis įmonės patalpose ar teritorijoje, sudarant darbo sutartį su įmone, pateikiant duomenis, siunčiant gyvenimo aprašymą, užpildant naujo kliento formą ar užklausos formą, ir tęsdami naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad yra perskaitęs ir suprato šią Privatumo politiką ir sutinka su jos sąlygomis. Jei nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nenaudoti įmonės paslaugų ir nedaryti naršymo www.europlast.lv svetainėje arba įmonės socialiniuose tinkluose, tokiose kaip Linkedin ir kt.

 

ASMENINIŲ DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

SIA "Eiroplasts" tvarko asmeninius duomenis pagal Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymus, reglamentuojančius asmeninių duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmeninių duomenų apimtis priklauso nuo paslaugų, prekių ir informacijos, teikiamos ar naudojamos asmeniui užsakant ir (ar) naudojant paslaugas, lankantis ar registruojantis svetainėje, pateikiant duomenis darbo tikslams ar lankantis įmonės patalpose ar teritorijoje.

Duomenys tvarkomi tik atsižvelgiant į teisėtus tvarkymo kriterijus - teikiant paslaugas; asmeninio sutikimo; kai tvarkant asmeninius duomenis, atitinkami įstatymai yra privalomi įmonei; kai asmeninių duomenų tvarkymas būtinas duomenų valdymo ar trečiųjų šalių teisėtų interesų požiūriu.

SIA "Eiropolasts" užtikrina, kad asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tikslams, kuriais jie buvo surinkti, atitinkančiu būdu ir aiškiai bei skaidriai nurodytais duomenų tvarkymo principais ir reikalavimais pagal įstatymą.

 

ASMENINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmeniniai duomenys gali būti gaunami iš:

Tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, užsakant ar perkant prekes, užpildant užklausos formą svetainėje, siųsdami gyvenimo aprašymą ar kitaip susisiekiant su įmone; Iš įmonės duomenų tvarkytojų ar kitų išorinių šaltinių. Duomenys taip pat gali būti gauti iš viešai prieinamų šaltinių, pvz., įmonių svetainių. Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pvz., skambindamas telefonu, siunčiant žinutes (SMS, Whatsapp, Telegram ir kt.), el. laiškus, užsakant paslaugas ar lankantis įmonės svetainėje.

Asmenims nereikia pateikti jokių asmeninių duomenų, tačiau tam tikros paslaugos, pvz., prekių pardavimas ar sąskaitų išrašymas, gali būti negalima, jei nėra pateikti asmeniniai duomenys.

 

ASMENINIŲ DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

SIA "Eiroplasts" tvarko asmeninius duomenis šiais tikslais: klientų aptarnavimas; klientų duomenų atnaujinimas; produktų pardavimas; prekių siuntimas ir pristatymas pirkėjui; sąskaitų išrašymas; sutarties tvarkymas ir įvykdymas; skolų išieškojimas; užklausų tvarkymas; darbuotojų atranka; tiesioginis marketingas; lojalumo programų ir reklaminių renginių organizavimas; turtas ir asmenų apsauga; asmenų identifikavimas; svetainės lankymo statistika ir analizė; teisinių reikalavimų ir apsaugos įgyvendinimas.

Asmeninių duomenų subjektų grupės - Pirkėjai; verslo partneriai; darbuotojai; asmenys, kuriems taikoma vaizdo stebėjimo kamerų apimtis; darbo kandidatai, kurie atvyksta į įmonės patalpas arba atliktinai pokalbius per tolimąją prieigą.

Gali būti tvarkomi šie pagrindiniai asmeninių duomenų kategorijos, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas, mobiliojo telefono numeris, CV nurodyti duomenys, fakso numeris, el. pašto adresas, įmonės vizitas ir kita informacija, būtina prekių ir paslaugų pardavimui, santykių palaikymui, sutarties tvarkymui ir sąskaitų išrašymui; IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data.

Vaizdo stebėjimo įrašai tvarkomi siekiant apsaugoti įmonės turtą ir asmenis.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavimo grupės: valstybinės įstaigos ir agentūros, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisiniai ir finansiniai konsultantai; trečiųjų šalių registrų valdymo programinė įranga; skolos išieškojimo įmonės; įmonės, teikiančios fizinės apsaugos paslaugas.

 

VAIZDO STEBĖJIMAS SIEKIANT ĮMONĖS TURTO IR ASMENŲ APSAUGOS

Vaizdo stebėjimas vykdomas įmonės komercinėse ir gamybinėse patalpose, gamybos vietose ir specialiai pažymėtose vietose pagal įmonės adresą: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119.

Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant apsaugoti įmonės turtą ir asmenis. Surinkti duomenys: vaizdo įrašai.

Įmonė organizuoja vaizdo stebėjimą taip, kad teritorija (kambariai, kambarys dalys) neviršytų būtinos stebėjimo teritorijos. Vaizdo stebėjimas nevykdomas kambariuose ir (arba) teritorijose, skirtose asmeniniam naudojimui, t. y. tualetai, dušai, persirengimo kambariai ir kt.

Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo laikotarpiui, duomenys automatiškai perrašomi, taip ištrinant senesnius duomenis.

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti naudojami tik atvejais, kai įmonės darbuotojai, paslaugų teikėjai ar trečiosios šalys, turinčios teisėtą teisę gauti tokius duomenis, padarė nusikaltimus ar administracines pažeidimus.

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti peržiūrimi ir, jei reikia, perduodami teisėsaugos institucijoms raštu pareikalavus teisėsaugos institucijų. Jei vaizdo stebėjimo įrašai nebus peržiūrimi teisėsaugos institucijų, peržiūra turi vykti uždarose įmonės patalpose. Duomenų subjektai turi teisę dalyvauti tokiuose peržiūrose; įmonės atsakingas darbuotojas; teisėsaugos institucijos.

Jei yra teisinė įsipareigojimas, vaizdo stebėjimo įrašai gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms be duomenų subjekto sutikimo.

Įmonė tvarko vaizdo stebėjimo duomenis vadovaudamasi GDPR reikalavimais ir kitais taikomais įstatymais.

Įmonės vaizdo stebėjimas grindžiamas įmonės kaip duomenų valdytojo teisėtais interesais ir suderintas su duomenų subjektų interesais ir teisėmis, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį ir poveikį duomenų subjektams.

 

ASMENINIŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

SIA "Eiroplasts" saugo asmeninius duomenis ne ilgiau, nei reikia tikslams, kuriems buvo surinkti ir tvarkyti duomenys.

Asmeninių duomenų saugojimo laikotarpis gali būti pagrįstas teisės aktų reikalavimais (pvz., buhalterijos įstatymas, komercinės teisės, vartotojų teisių apsaugos įstatymas ir kt.), sutartimis su duomenų subjektu arba tiek, kiek reikia apsaugoti SIA "Eiroplasts" ar trečiųjų šalių teisėtus interesus.

Įmonė nustato asmeninių duomenų saugojimo laikotarpį atsižvelgdama į duomenų tvarkymo tikslą, asmeninių duomenų pobūdį ir SIA "Eiroplasts" teisėtus interesus.

Asmeninių duomenų saugumo priemonės

SIA "Eiroplasts" ėmė reikiamas organizacines ir technines priemones, kad užtikrintų asmeninių duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Asmeniniai duomenys saugomi apsaugotose informacinių sistemose. Prieigos prie asmeninių duomenų suteikiamos tik tiems SIA "Eiroplasts" darbuotojams, kuriems to reikia vykdant savo pareigas.

Įmonė taip pat užtikrina asmeninių duomenų apsaugą perduodant duomenis trečiosioms šalims sudarant duomenų tvarkymo sutartis.

 

SLAPUKAI IR GOOGLE ANALITIKA

SIA "Eiroplasts" naudoja slapukus savo svetainėje. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų įrenginyje siekiant pagerinti vartotojo patirtį ir rinkti standartinę interneto žurnalo informaciją.

Google analitika:

Mes naudojame Google analitiką, interneto analizės paslaugą, teikiamą „Google, Inc." ("Google"). Google analitika naudoja slapukus, kad analizuotų, kaip vartotojai sąveikauja su mūsų svetaine. Slapukų sugeneruota informacija apie jūsų svetainės naudojimą (įskaitant jūsų IP adresą) bus perdaviamas ir saugomas „Google" serveriuose Jungtinėse Valstijose.

Mes naudojame šią informaciją, kad įvertintume jūsų svetainės naudojimą, sudarytume ataskaitas apie svetainės veiklą svetainės operatoriams ir teiktume kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. Google gali perdavė šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikia pagal įstatymą arba jei tokios trečiosios šalys tvarko informaciją „Google" vardu. „Google" jūsų IP adreso negalės susieti su jokia kita „Google" saugoma informacija.

Slapukų tipai:

Sesijos slapukai: tai laikini slapukai, kurie išlieka jūsų naršyklėje tol, kol jūsų sesija yra aktyvi. Kai sesija baigiasi, slapukai yra ištrinami iš jūsų įrenginio.

Pastovūs slapukai: šie slapukai lieka jūsų įrenginyje net ilgiau nei sesijos pabaiga. Jie leidžia svetainei atsiminti jūsų veiksmus ir pasirinkimus kiekvieną kartą, kai jūs lankotės svetainėje.

Kaip valdyti slapukus:

Jūs galite valdyti slapukų naudojimą, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Daugelis naršyklių leidžia atsisakyti priimti slapukus ir ištrinti esamus slapukus. Tačiau, atkreipkite dėmesį, kad slapukų atsisakymas gali turėti įtakos jūsų patirties svetainėje. Pvz., Jūs galite negalėti naudoti visų svetainės funkcijų.

Jūsų sutikimas:

Naršydami mūsų svetainėje, jūs sutinkate su slapukų naudojimu pagal šią Privatumo politiką.

Jūs galite atsisakyti slapukų arba pritaikyti slapukų nustatymus naršyklės nustatymuose. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad atsisakius arba išjungus slapukus, tam tikros svetainės funkcijos gali būti nepasiekiamos arba veikti nekokybiškai.

 

SUTIKIMAS

Pateikdamas savo duomenis SIA "Eiroplasts", duomenų subjektas suteikia sutikimą juos tvarkyti tokiais tikslais, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Jei duomenų subjektas pateikia duomenis apie trečiąją šalį, jis patvirtina, kad turi leidimą tokiems duomenims teikti ir tvarkyti.

Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Tokiu atveju duomenų subjektas privalo susisiekti su SIA "Eiroplasts" ir pranešti apie savo norą atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Teisė atsisakyti sutikimo neturės įtakos teisėtam duomenų tvarkymui, atliktam prieš atsisakant sutikimo.

 

ASMENINIŲ DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektui suteikiamos šios teisės:

Prieiga prie duomenų: Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis ir gauti kopiją šių duomenų, kurie yra apie jus.

Duomenų taisymas: Jei jūsų asmeniniai duomenys yra netikslios arba nepilnos, jūs turite teisę paprašyti ištaisyti arba papildyti duomenis.

Duomenų ištrynimas: Jūs turite teisę paprašyti ištrinti asmeninius duomenis, kai jie nebėra būtini tikslams, kuriems jie buvo surinkti, arba kai tvarkymas buvo vykdomas neteisėtai.

Duomenų apribojimas: Jūs turite teisę paprašyti apriboti jūsų asmeninių duomenų tvarkymą tam tikromis sąlygomis, pvz., jei jūs ginčijate duomenų tikslumą ar teisėtumą.

Duomenų perkėlimas: Jūs turite teisę gauti savo asmeninius duomenis struktūrizuotu, bendrai naudojamu ir skaitymo formatu ir perkelti juos į kitą duomenų valdytoją.

Teisė prieštarauti: Jūs turite teisę prieštarauti asmeninių duomenų tvarkymui, kurį atliekame pagal mūsų teisėtus interesus, įskaitant tiesioginio marketingo tikslus.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo, kurį pagrįstame jūsų sutikimu. Atkreipkite dėmesį, kad šis atšaukimas neturi įtakos teisėtam duomenų tvarkymui, atliktam iki jo atšaukimo.

Jei norite naudotis savo teisėmis, susisiekite su mumis pateikdami prašymą elektroniniu paštu adresu europlast@europlast.lv.

 

SAUGUMO PAŽADAI

SIA "Eiroplasts" deda visas pastangas užtikrinti asmeninių duomenų saugumą ir saugumą. Tačiau negalima garantuoti, kad interneto perdavimo būdai arba elektroninis duomenų saugojimas yra visiškai saugūs.

Todėl duomenų subjektai privalo atsižvelgti į interneto saugumo riziką ir neperduoti mums jokių jautrių duomenų elektroniniu būdu, jei tai padaryta savo rizika.

Šios Privatumo politikos paskutinis atnaujinimas: 2022 m. gruodis. SIA "Eiroplasts" turi teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką paskelbdama naują versiją savo svetainėje.