Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SIA "Eiroplasts" szanuje poufność danych osobowych i zawsze działa zgodnie z przepisami ochrony danych oraz warunkami niniejszej Polityki Prywatności. Celem Polityki Prywatności jest poinformowanie, w jaki sposób SIA "Eiroplasts" wykorzystuje dane osobowe, jakie informacje o użytkownikach witryny internetowej, aplikacjach online są gromadzone i oceniane oraz w jaki sposób są one używane, udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób.

 

WPROWADZENIE

Administrator danych: SIA "Eiroplasts," Numer rejestracyjny: 40003398515, Adres prawny: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119. Niniejsza Polityka Prywatności jest przeznaczona dla osób fizycznych dokonujących zakupu towarów od SIA "Eiroplasts," odwiedzających lokalizacje firmy, zainteresowanych zatrudnieniem w firmie, pracujących dla firmy, odwiedzających witrynę internetową: www.europlast.lv oraz profile społecznościowe firmy na platformach takich jak LinkedIn, itp.

 

DEFINICJE

Dane osobowe odnoszą się do wszelkich informacji o osobie fizycznej, która jest zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania (osoba danych); osoba fizyczna, której tożsamość można bezpośrednio lub pośrednio ustalić, w szczególności za pomocą identyfikatora takiego jak imię, kod osobisty, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych czynników tożsamości.

 

OSOBA DANYCH

Osoba korzystająca z usług lub kupująca towary od SIA "Eiroplasts" w lokalach handlowych, świadcząca usługi dla firmy, odwiedzająca lokalizacje firmy, zainteresowana możliwościami zatrudnienia w firmie, pracująca dla firmy, reprezentująca inną firmę odwiedzającą SIA "Eiroplasts," a także osoba prawna lub osoba fizyczna przeglądająca witrynę internetową firmy lub profile społecznościowe firmy.

 

WNIOSEK

Wniosek od osoby danych o zapewnienie jej praw.

 

REGULACJA

Tzw. Rozporządzenie RODO, Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

ZASTRZEŻENIE

Ta Polityka Prywatności nie jest umową między Tobą a SIA "Eiroplasts" dotyczącą przetwarzania Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności SIA "Eiroplasts" informuje Cię o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osoby danych. Dodatkowe informacje mogą być zawarte w umowach sprzedaży i usług oraz innych umowach i dokumentach.

Korzystając z usług SIA "Eiroplasts", zakupując towary, odwiedzając lokalizacje firmy lub terytorium, zawierając umowę o pracę z firmą, przekazując dane, wysyłając CV, wypełniając formularz nowego klienta lub formularz wniosku oraz kontynuując przeglądanie witryny internetowej, osoba danych potwierdza, że przeczytała i zrozumiała niniejszą Politykę Prywatności oraz zgadza się na jej warunki. Jeśli nie zgadzasz się z przestrzeganiem niniejszej Polityki Prywatności, prosimy nie korzystaj z Usług Firmy i nie przeglądaj witryny www.europlast.lv ani profili społecznościowych firmy na Linkedin, itp.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SIA "Eiroplasts" przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem Republiki Łotewskiej i Unii Europejskiej regulującym przetwarzanie danych osobowych.

Wolumen przetwarzanych danych osobowych zależy od usług, towarów i informacji świadczonych lub używanych przez osobę fizyczną podczas zamawiania i/lub korzystania z usług, odwiedzania lub rejestracji na witrynie internetowej, przekazywania danych w celach zatrudnienia lub odwiedzania lokalizacji lub terenu firmy.

Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z uprawnionymi kryteriami przetwarzania – w celu świadczenia usług; za zgodą osoby; gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez odpowiednie przepisy prawa dla firmy; gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla uzasadnionych interesów zarządzającego danymi lub osób trzecich.

SIA "Eiroplasts" zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane dokładnie, uczciwie i zgodnie z prawem, wyłącznie w celach, w jakich zostały zebrane, zgodnie z zasadami i wymogami przetwarzania danych jasno i przejrzyście określonymi w prawie.

 

ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być pozyskiwane z:

Bezpośrednio od osoby danych, która je przekazuje, zamawiając lub kupując towary, wypełniając formularz wniosku na stronie internetowej, wysyłając CV lub w inny sposób kontaktując się z firmą; Od procesorów danych firmy lub innych źródeł zewnętrznych. Dane mogą być także pozyskiwane z dostępnych publicznie źródeł, takich jak strony internetowe firm. Dane mogą być generowane, gdy osoba korzysta z usług, np. dzwoniąc telefonicznie, wysyłając wiadomości (SMS, Whatsapp, Telegram, itp.), e-maile, zamawiając usługi lub odwiedzając witrynę internetową firmy.

Osoby nie są zobowiązane do udostępnienia jakichkolwiek danych osobowych, ale pewne usługi, takie jak sprzedaż towarów czy wystawianie faktur, mogą nie być świadczone, jeśli dane osobowe nie zostaną przekazane.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SIA "Eiroplasts" przetwarza dane osobowe w celach:

wsparcia klienta; aktualizacji danych klienta; sprzedaży produktów; wysyłki i dostarczania towarów do kupującego; fakturowania; zarządzania i realizacji umów; windykacji; przetwarzania zapytań; rekrutacji pracowników; marketingu bezpośredniego; organizacji programów lojalnościowych i wydarzeń promocyjnych; ochrony mienia i osób; identyfikacji osób; statystyk odwiedzin na stronie internetowej i analizy; składania i realizacji roszczeń prawnych i obrony.

Grupy osób danych – Kupujący; partnerzy biznesowi; pracownicy; osoby znajdujące się w zakresie kamer monitoringu wideo; kandydaci na stanowiska pracy, którzy przychodzą na rozmowy kwalifikacyjne do firmy lub zdalnie.

Poniższe główne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane, ale nie są ograniczone do: imię i nazwisko, stanowisko, kod osobisty, numer telefonu komórkowego, dane określone w CV, numer faksu, adres e-mail, wizyta w firmie i inne informacje niezbędne do sprzedaży towarów i usług, utrzymania relacji, zarządzania umowami i fakturowania; adres IP, historia przeglądania witryny internetowej oraz data.

Nagrania monitoringu wideo są przetwarzane w celu ochrony mienia firmy i osób.

Odbiorcy i grupy odbiorców danych: instytucje i agencje państwowe, organy ścigania; audytorzy, doradcy prawni i finansowi; oprogramowanie do zarządzania rejestracją osób trzecich; firmy windykacyjne; firmy świadczące usługi fizycznej ochrony.

 

MONITORING WIDEO DLA OCHRONY MAJĄTKU I OSÓB FIRMY

Monitoring wideo jest prowadzony w lokalach handlowych i produkcyjnych, obszarach produkcyjnych oraz wyznaczonych obszarach na adresie firmy: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119.

Monitorowanie wideo jest prowadzone w celu ochrony mienia firmy i osób. Dane gromadzone: nagrania wideo.

Firma organizuje monitoring wideo w taki sposób, aby obszar (pokoje, sekcje pokoi) nie przekraczał niezbędnego obszaru obserwacji. Monitorowanie wideo nie jest prowadzone w pomieszczeniach i/lub obszarach przeznaczonych do prywatnego użytku, tj. toalety, prysznice, przebieralnie, itp.

Po upływie okresu przechowywania danych wideo dane są automatycznie nadpisywane, co oznacza usunięcie starszych danych.

Nagrania z monitoringu wideo mogą być wykorzystywane tylko w przypadkach popełnienia przestępstw lub naruszeń administracyjnych przez pracowników firmy, dostawców usług lub osoby trzecie, które mają prawo do otrzymania takich danych.

Nagrania z monitoringu wideo mogą być przeglądane i w razie potrzeby przekazywane organom ścigania na piśmienny wniosek organów ścigania. Jeśli nagrania z monitoringu wideo nie są przeglądane przez organy ścigania, muszą być przeprowadzone przeglądy w zamkniętych pomieszczeniach firmy. Osoby danych mają prawo uczestniczyć w takich przeglądach; pracownik odpowiedzialny firmy; organy ścigania.

Jeśli istnieje obowiązek prawny, nagrania z monitoringu wideo mogą być udostępnione organom ścigania bez zgody osoby danych.

Firma przetwarza dane z monitoringu wideo zgodnie z wymogami RODO i innych obowiązujących przepisów prawa.

Monitoring wideo firmy opiera się na uzasadnionych interesach firmy jako administratora danych i jest zrównoważony z interesami i prawami osób danych, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych i wpływ na osoby dane.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

SIA "Eiroplasts" przechowuje dane osobowe przez nie dłużej niż jest to konieczne do celów, w jakich dane zostały zebrane i przetworzone.

Okres przechowywania danych osobowych może być oparty na wymaganiach przepisów prawa (np. ustawa o rachunkowości, ustawa handlowa, ustawa o ochronie praw konsumenta itp.), umowach z osobą daną lub tak długo, jak jest to konieczne do ochrony uzasadnionych interesów SIA "Eiroplasts" lub osób trzecich.

Firma określa okres przechowywania danych osobowych, uwzględniając cel przetwarzania danych, charakter danych osobowych i uzasadnione interesy SIA "Eiroplasts."

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

SIA "Eiroplasts" podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem i wszelkim innym nielegalnym przetwarzaniem.

Dane osobowe przechowywane są w chronionych systemach informatycznych. Dostęp do danych osobowych jest udzielany tylko tym pracownikom SIA "Eiroplasts", którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków.

Firma zapewnia także ochronę danych osobowych podczas przekazywania danych osobowym osobom trzecim poprzez zawarcie umów przetwarzania danych.

 

PLIKI COOKIES I GOOGLE ANALYTICS

SIA "Eiroplasts" używa plików cookies na swojej stronie internetowej. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu w celu poprawy doświadczenia użytkownika i zbierania standardowych informacji związanych z ruchem w Internecie.

Google Analytics:

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieciowej dostarczanej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików cookies do analizy interakcji użytkowników z naszą stroną internetową. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Wykorzystujemy te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów o aktywności na stronie dla operatorów witryn internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może także przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Typy plików cookies:

Pliki cookies sesji: Są to tymczasowe pliki cookies, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookies stałe: Te pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas, pozwalając nam rozpoznać Cię podczas wielu odwiedzin.

Wyłączenie Google Analytics:

Możesz zrezygnować z Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Ten dodatek nakazuje JavaScript Google Analyticsowi nie przesyłać informacji do Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies Google Analytics, możesz odwiedzić stronę Prywatność i Warunki Google.

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google Analytics w sposób i w celach określonych powyżej.

Linki do innych witryn internetowych

Witryna SIA "Eiroplasts" może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki związane z bezpieczeństwem witryn osób trzecich. Użytkownicy powinni zapoznać się z politykami prywatności tych witryn osób trzecich przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

 

PRAWA OSÓB DANYCH

Osoby dane mają następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych: osoby dane mają prawo otrzymać potwierdzenie od firmy, czy ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, mają prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i informacji dotyczących przetwarzania.

Prawo do sprostowania: osoby dane mają prawo żądać poprawy niepoprawnych lub niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): osoby dane mają prawo żądać usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane, lub jeśli osoba danej wycofuje swoją zgodę, a nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: osoby dane mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionują poprawność danych, przetwarzanie jest nielegalne, lub osoba danej sprzeciwia się przetwarzaniu.

Prawo do przenoszenia danych: osoby dane mają prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i przesłać dane do innego administratora danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: osoby dane mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów administratora danych.

Prawo do wycofania zgody: jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie osoby danych, osoba ta ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Aby skorzystać z tych praw, osoby dane muszą złożyć pisemne zgłoszenie do SIA "Eiroplasts" za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce Prywatności. Firma odpowie na wniosek w ciągu jednego miesiąca, ale ten okres może być przedłużony o dwa miesiące, jeśli jest to konieczne. Firma poinformuje osobę danych o takim przedłużeniu i przyczynach opóźnienia.

Jeśli osoba danej jest niezadowolona z odpowiedzi firmy na wniosek lub uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza prawo, ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Datu valsts inspekcija).

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

SIA "Eiroplasts" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w tej polityce zostaną opublikowane na witrynie internetowej SIA "Eiroplasts" oraz na innych miejscach, które uważamy za odpowiednie, aby zapewnić Ci informacje o tych zmianach.

Jeśli zmiany będą miały wpływ na Twoje prawa jako osoby danej zgodnie z prawem Republiki Łotewskiej i UE, poinformujemy Cię o tych zmianach w odpowiedni sposób przed ich wprowadzeniem. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, masz prawo zrezygnować z korzystania z usług firmy.

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana na mocy RODO, ale firma stosuje te same standardy dla wszystkich osób fizycznych, niezależnie od kraju ich zamieszkania.